Erasmus+ õpirändel Kuopio konservatooriumis

Osalen Kuopio konservatooriumis toimuval Erasmus+ õpirändel, kus põhiline teema on küll Kuusalu huvidega võibolla vähem haakuv kaasav kunstide õpe, Inclusive Pedagogy in Arts, kuid et nii Soome kui rõhuva osa Euroopa muusikahariduse algaste on Eesti praktikast tugevasti erinev ja sarnaneb pigem õppekavadega, mida meie Kuusalus nimetame üldkultuuriliseks õppeks, siis oli kohe õpirände esimene päev väga põnev. Nimelt ei oska või ei taha meie (laiemalt kogu Eesti) pilliõpetajad tihti väiksema intensiivsusega õppekavadest väga pidada, olgugi mõnel juhul on just üldkultuurilised õppekavad ainsad võimalused, kuidas hoida hobidega ülekoormatud või valla kaugemas nurgas elavat last muusikaharidusega kontaktis.


Paar sõna võõrustajatest. Kuopio konservatooriumis on, mitte küll kõigil, aga vähemalt ühel muusikahariduse suunal (kirikumuusikas) võimalik läbida kogu haridustee alates beebikoolist kuni doktorikraadini. Siin õpib (kõigi suundade ja õppetasemete peale kokku) 2500 õpilast. Peamajas töötab lisaks konservatooriumile veel 3 suurt asutust, kellega kohati jagatakse nii õpilasi, õpetajaid, ruume kui inventari (mh pille). Õppetöö toimub lisaks peamajale kokku 20. erinevas asukohas ja tihedat koostööd tehakse regiooni 3 suure üldhariduskooliga, kus on tugevad muusikakallakuga klassid. Koostöö tasemest annab aimu fakt, et konservatoorimil omal täiesti puuduvad puhkpilliorkestrid, õpilased osalevad üldhariduskoolide parimates orkestrites, mis muutub lihtsamini mõistetavaks teades, et nende koolide igal (muusika)klassilgi on omakorda väike puhkpilliorkester. Siit on palju õppida, eriti aga koostööd, sest sedavõrd läbipõimunud süsteem lakkaks toimimast kohe, kui olgu või ainult üks osapool tekki n-ö ainult oma poole kiskuma hakkaks. Igal aastal kandideerib konservatooriumisse umbes 300 uut õpilast, kellest vastu võetakse 130-160 (neist omakorda suurusjärgus 8 õpilast on meie mõistes HEV lapsed, kellele seminar pühendatud on). Plaanin kirjutada tööst HEV lastega pikemalt järgmistel päevadel, kui algab ka vastav seminar. Eile aga veetsime suure osa päevast suheldes konservatooriumi rektori, Esko Kauppineni ja klarnetiõpetaja Marketta Kivimäkiga, arutades muusikahariduse teemadel laiemalt.


Soome muusikaharidussüsteem suhtub meiega võrreldes võimalikesse talentidesse äärmiselt pillavalt. Kõik õpilased alustavad ühe erialatunniga nädalas ja kui õpetajale näib põhjendatud, siis taotleb ta tunde juurde umbes 3-4 protsendile õpilastest. Need on ka õpilased, kes tüüpiliselt jätkavad õpinguid keskastmes. Võrdluseks, äsjasel õppekavade töörühma koosolekul Kuusalus nimetasid õpetajad oma hinnangul keskastmes muusikaõpinguid jätkata suutvateks 15-25% meie lõpetajatest. Kunstiosakonna 7-st lõpetajast jätkasid 2018. aastal õpinguid kunsti- või kunstiga seotud erialadel 2 meie lõpetajat. Isegi kui oletada, et muusikaosakonna õpetajad tulid vastu minu silmist loetud soovile ja protsenti veidi ilustasid, on vahe tohutu. Erinevus tuleb otseselt õppetöö esimeste aastate intensiivsusest. Kui pilliga seotud uudsuse võlu hakkab kaduma, on keeruline õpilase motivatsiooni hoida – baasoskuste puudumisel ei ole paljude pillide esimesed hääled kuigi motiveerivad. Mida paremini õpilase tehniline tase võimaldab mängida, seda enam hoiab motivatsiooni muusika ise, kuid selle tasemeni tuleb jõuda võimalikult kiiresti, enne, kui huvi kaob. Üks erialatund nädalas üldjuhul ei taga piisavat tempot. Samuti ei võimalda üks kontakttund nädalas sõeluda adekvaatselt välja andekaid – anne avaldub üldjuhul peale esmaste tööoskuste omandamist. Soomes esineb n-ö kõrvalt eratundide juurde ostmist vähem, kuid mitmel pool Euroopas on see tavaline praktika pilliõppes kiirema arengu tagamiseks. Kaks kontakttundi erialaõpetajaga nädalas on sajanditega väljakujunenud optimaalseim pilliõppe vorm.


Huvitavaid ideeid, mille meil rakendamist mingis kontekstis vähemalt kaaluda tasub, oli haridussüsteemide erinevustele vaatamata palju. Eraldi nimetan ära karusselliks nimetatud eriala – kas enne kooliealiseks saamist või esimeses klassis võimalust õppida mingi lühikese aja vältel järjest erinevaid pille, et nendega tutvuda ja omale sobiv leida.
Huvitav oli ka konservatooriumi õppetasemete läbimise kord. Kuna 97 protsendil õpilastest on õppeprotsessi suhteline tulemus (üldkultuuriline õpe) olulisem absoluutskaalal määratletust (põhiõpe), siis, meie konteksti üle tooduna, poleks üldkultuurilisel õppekaval millise iganes õppetaseme läbimise aeg piiratud, vaid õpetaja esitaks õpilase tasemeeksamile just siis, kui eksamiks valmis ollakse. Aga võibolla tasemeeksamini ei jõutagi üldse - mis võib olla tõsi HEV laste puhul. Oluline on, et õpilane oleks teinud võimete kohaseid pingutusi ja oleks midagi õppinud. Soomlaste näitel oleks 12 aastaga piiratud vaid muusikakoolis õppimise aeg, aga on see number meil 12 või midagi muud, on kokkuleppe küsimus. Õppekavadel, kus muusika on vähem eesmärk iseeneses ja rohkem vahend noorsootöö üldpädevuste omandamiseks vastab selline lähenemine õige mitu küsimust korraga. Hirmu, et õpilase areng sellisel juhul üldse peatub, peaks välistama nii õpilase, lapsevanemate kui õpetaja inimlik ambitsioon.

Minu osalemine Erasmus+ õpirändel on korraldatud Otsa kooli kaudu Euroopa rahadega, Kuusalu vallale kulusid ei tekkinud.

Tarmo Velmet